هر احمقی می تواند چیزها را بزرگتر، پیچیده تر و خشن تر کند، اما برای اینکه عکس این اتفاق بیافتد، به مقداری نبوغ و مقدار بیشتری جرات نیاز است.

- آلبرت اینشتاین