انسان همچون رودخانه است؛ هر چه عمیق تر باشد ، آرام تر و متواضع تر است.

- منتسکیو